Kinnisvaraekspert OÜ privaatsuspoliitika

Käesolev Privaatsuspoliitika kirjeldab, kuidas Kinnisvaraekspert OÜ (Eesti äriregistri number 10708639, aadress Pärnu mnt 82, 10131 Tallinn, Eesti Vabariik) ja kaubamärgi Kinnisvaraekspert all tegutsevad ettevõtted; (edaspidi Kinnisvaraekspert, meie) töötleb enda Klientide (sealhulgas potentsiaalsete klientide), klientide esindajate ning kõigi teiste andmesubjektide (teie) isikuandmeid seoses meie teenuste kasutamisega või olete avaldanud kavatsust meie teenuseid kasutada, sh külastanud meie veebilehte https://www.kinnisvaraekspert.ee või edastanud meile oma eposti aadressi uudiskirjade saamiseks.

Kirjeldatud juhtudel tegutseme teie isikuandmete vastutava töötlejana ning vastutame nende töötlemise eest.


Teie isikuandmete kogumine

Kogume teie isikuandmeid järgmistel viisidel:

 • te edastate meile enda isikuandmed ise;
 • teie isikuandmed edastab meile kolmas isik (nt teie esindaja või kui kolmandast isikust makseteenuse osutaja kinnitab, kas teie makse oli edukas või mitte);
 • oleme teie isikuandmeid kogunud ise, sh automaatselt.

Selline töötlemine hõlmab ka potentsiaalsete klientide (potentsiaalsete klientide ja nende esindajate) andmete kogumist avalikest registritest.


Töödeldavad isikuandmed ja töötlemise õiguslik alus.

Töötleme teie isikuandmeid eelkõige, teile või teie poolt esindatavale ettevõttele meie teenuste osutamiseks Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks:

Meie õiguspäraste huvide alusel, nt:

 • teiega ühenduse võtmiseks turunduslikel eesmärkidel, kui meie varasema kontakti alusel on võimalik eeldada, et te olete vastavast pakkumusest huvitatud ning te ei ole väljendanud rahulolematust või esitanud vastuväiteid selliseks kontakteerumiseks. Sellises olukorras ei kaalu meie hinnangul teie huvid ja õigused meie õigustatud huvi oma toodete ja teenuste turustamiseks üles;
 • teiega sõlmitud lepingu täitmise tagamiseks, sealhulgas lepingu või õigusaktide rikkumiste tuvastamiseks, selle tõendamiseks ja nõuete esitamiseks. Olukorras, kus te olete lepingut või õigusakte rikkunud, ei kaalu teie huvid ega õigused meie õigustatud huvi üles;
 • veebilehe külastatavuse, teenuste kasutamise statistika ja muu mittepersonaliseeritud tehnilise informatsiooni kogumiseks veebilehe kasutamise kohta eesmärgiga täiendada veebilehte ja teenuseid;
 • teiega ühenduse võtmiseks küsimaks tagasisidet meie teenuste ja toodete kohta eesmärgiga läbi viia kliendirahulolu-uuring ning te ei ole väljendanud rahulolematust või esitanud vastuväiteid selliseks ühenduse võtmiseks.
 • meie seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Lisaks võime Teie isikuandmeid töödelda meie õiguste kaitsmiseks (õigusnõuete tuvastamiseks, esitamiseks ja kaitsmiseks). Viimase õiguslik alus on meie õiguspärane huvi niiviisi toimida.
Me ei töötle mingeid isikuandmete erikategooriaid

Töötleme teie järgmisi isikuandmeid:

 • Identifitseerimisandmeid (nimi, sünnikuupäev);
 • Kontaktandmed (e-post, telefoninumber, elukoha aadress). Kui olete ettevõtte esindaja siis esindatava ettevõtte aadress, telefoninumber, e-posti aadress, registrikood;
 • Sideandmed (meievaheline e-post ja meile saadetud sõnumid);
 • Meile lepingu alusel vahendada antud kinnisvara identifitseerimise andmeid (aadress, registriosa nr, katastritunnus, ehitisregistri kood jne.), kinnisvara füüsikalisi, planeeringulisi ja fiskaalandmeid (suurus, kitsendused, ehitusõigus, turuväärtus, müügihind, pakkumishind).

Töötlemine nõusoleku alusel.

Võime samuti töödelda teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel (nt otseturunduse eesmärgil). Kui töötlemine põhineb nõusolekul, võite nõusoleku igal ajal tühistada, võttes meiega ühendust allpool toodud kontaktandmetel või klõpsates iga e-kirja lõpus toodud lingil „tühista tellimus“ [‘unsubscribe’]. Pange tähele, et nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta nõusolekul põhineva töötlemise õiguspärasust, mida tehti enne nõusoleku tühistamist

Volitatud andmetetöötlejad.

Kasutame teie isikuandmete töötlemiseks hoolikalt valitud teenuseosutajaid (volitatud andmetetöötlejaid). Sedasi toimides jääme täielikult vastutavaks teie isikuandmete eest.

Kasutame järgmiste kategooriate töötlejaid:

Andmete kogujad, haldamise ja säilitamise pakkujad, e-posti teenuse osutajad, sõnumside teenuse osutajad, pop-up teenuse osutajad, kliendisuhete haldamise ja tagasiside teenuse osutajad, otseturunduse teenuse osutajad, makseteenuse osutajad, raamatupidajad ning õigusalased ja muud nõustajad.

Kui te vajate üksikasjalikumat teavet meie kasutatavate volitatud andmetöötlejate kohta (nt nende nimed ja asukohad), palun võtke meiega ühendust allpool toodud kontaktandmetel.

Kolmandad isikud.

Jagame teie isikuandmeid kolmandate isikutega ainult siis, kui see on sätestatud käesolevas dokumendis, kui see on nõutud kohalduva õiguse alusel (nt kui oleme kohustatud jagama isikuandmeid ametivõimudega) või teie nõusolekul.

Võime jagada teie isikuandmeid „Kinnisvaraekspert“ kaubamärki kasutavate ühingutega, meie audiitoritega ja õigusnõustajatega. Sellise jagamise õiguslik alus on meie vastav õiguslik kohustus või õigustatud huvi.

Isikuandmete edastamine väljapoole EL-i.

Meie volitatud töötlejad võivad töödelda teie isikuandmeid väljaspool Euroopa Liitu (sh Ameerika Ühendriikides). Edastame teie isikuandmeid väljapoole Euroopa Liitu ainult siis, kui meil on selleks seaduslik alus, sealhulgas andmete saajale:

 • kes asub riigis, kus on Euroopa Komisjoni hinnangul isikuandmete kaitse tagatud piisaval tasemel (see hõlmab organisatsioone, kes on sertifitseeritud Privacy Shield’i alusel);
 • või
 • lepingu alusel, mis vastab Euroopa Liidu nõuetele isikuandmete edastamiseks väljaspool Euroopa Liitu asuvatele isikuandmete töötlejatele.
 • Kui soovite üksikasjalikumat teavet teie isikuandmete edastamise kohta väljapoole Euroopa Liitu (nt andmete saajate nimed ja edastamise seaduslik alus), siis palun võtke meiega ühendust kasutades selleks allpool toodud kontaktandmeid.

Turvalisus.

Rakendame teie isikuandmete kaitsmiseks tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, võttes arvesse

 • tehnoloogia taset,
 • juurutamise kulusid,
 • töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke ning
 • teile tulenevaid riske.

Sellised turvameetmed hõlmavad muuhulgas krüptitud säilitamist ja ligipääsu reguleerimist.

Andmete säilitamine.

Säilitame teie isikuandmeid nii kaua kuni on vajalik nende kogumise eesmärgil, nii kaua kuni on vajalik kaitsta meie huve või nii kaua kuni seda nõuavad kohalduvad õigusaktid.

Kui olete sõlminud meiega lepingu, säilitame teie isikuandmeid järgmiselt:

 • vastavalt Eesti raamatupidamis- ja maksundusseadustele säilitame raamatupidamisdokumentidega seotud teavet 7 aastat alates vastava majandusaasta lõpust;
 • vastavalt Eesti õiguses sätestatud aegumistähtaegadele säilitame lepinguliste nõuetega seotud isikuandmeid maksimaalselt 10 aastat alates nõude sissenõutavaks muutumise kuupäevast.

Teie õigused.

Teil on enda isikuandmete suhtes kõik andmesubjekti õigused kohalduvate andmekaitsealaste õigusaktidega nõutud ulatuses. Need õigused hõlmavad:

 • ligipääsu taotlemist oma isikuandmetele;
 • koopia saamist oma isikuandmetest;
 • ebaõigete või mittetäielike isikuandmete korrigeerimist;
 • isikuandmete kustutamist;
 • isikuandmete töötlemise piiramist;
 • isikuandmete ülekandmist;
 • vastuväite esitamist isikuandmete töötlemisele, mis põhineb õigustatud huvil ning
 • mida töödeldakse otseturunduse eesmärgil.

Kui tundub, et teie õigusi on rikutud, on teil õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele või kohtule. Selleks, et oma õigusi rakendada, palun võtke meiega ühendust kasutades selleks allpool toodud kontaktandmeid.

Privaatsusteate muutmine.

Kui meie isikuandmete töötlemise tavad muutuvad või kui tekib vajadus Privaatsuspoliitika muutmiseks vastavalt kohalduvatele andmekaitse eeskirjadele, teistele kohalduvatele õigusaktidele, kohtupraktikale või pädevate asutuste väljastatud suunistele, on meil õigus Privaatsuspoliitikat ühepoolselt igal ajal muuta. Sellisel juhul teavitame teid e-posti teel mõistlikult enne muudatuste jõustumist

Kohalduv õigus.

Kuna oleme Eesti Vabariigis registreeritud ettevõte, siis teie isikuandmete töötlemisele kohaldub Eesti Vabariigi õigus.

Kontaktandmed.

Juhul, kui teil on küsimusi seoses teie isikuandmete töötlemisega või kui soovite rakendada enda kui andmesubjekti õigusi, palun võtke meiega ühendust kasutades järgmiseid kontaktandmeid:
aadress Pärnu mnt 82, 10131, Tallinn, e-posti aadressil: tallinn@kinnisvaraekspert.ee või telefon +372 6264 250.

Privaatsuspoliitika kehtib alates 25.05.2018