aar

meetermõõdustikul põhinev pindalaühik, Eestis harva kasutatav; 1 a = 100 m²

absoluutne netorent

vt täielik puhasrent

absorbeerumismäär

turu nn neeldumisvõime, mis iseloomustab, kui suurt hulka mingit liike varasid on võimalik võõrandada või rendile anda teatud ajaperioodi jooksul

ad idem

lad. k sama asja poolt; terminit kasutatakse tähistamaks asjaolu, et osapooled on omavahel millegi osas kokku leppinud

ad valorem

lad. k väärtusel põhinev; kasutatakse maksustamise kontekstis eristamaks kinnisvara väärtusel põhinevat kinnisvaramaksu ülejäänud kinnisvaramaksudest

adramaa

ajalooline pinnamõõtühik, mille suurust hinnati külvatud vilja pinna järgi

aegumine

tähtaja möödumine, mille järel ei saa isikule enam esitada nõuet või taotleda tema juriidilisele vastutusele võtmist

ainuavaldus

ühele isikule kuuluv valdus

ainuomand

ühele isikule kuuluv omand

ainuvaldus

ühele isikule kuuluv valdus

ajaldamine

vara hindamisel kasutatav võrdlustehingu hinna kohandamine, võttes arvesse hinnatõusu või -langust, mis on toimunud võrreldava varaga tehingu toimumise ja väärtuse kuupäeva vahelisel ajal

ajutine ehitis

piiratud ajavahemikuks, kuid mitte kauemaks kui viieks aastaks püstitatud ehitis, mis likvideeritakse kohaliku omavalitsuse määratud ja ehitusloas näidatud tähtajaks

aksept

vt nõustumus

aktiivne turg

turg, mida iseloomustab kasvav nõudlus, pakkumise mahajäämus ja hinnatõus

allrent

suhe, milles rentnik loovutab vara kasutus- ja valdamisõiguse teisele isikule (allrentnikule) kindlaks perioodiks, mis ei pruugi langeda kokku tema enda rendilepingu perioodiga

alternatiivkulu

kaotatud võimaluste maksumus või valimata võimalused

alternatiivse kasutuse väärtus

parimast kasutusest tulenev väärtus, kusjuures kasutus peab erinema vara olemasolevast kasutusest

amortisatsioon

raamatupidamislik kulum, mis on arvestatud varalt selle soetamise ajast kuni käesoleva hetkeni ja mis arvatakse üldjuhul maha vara konteeritud väärtusest, et saada puhas raamatupidamislik väärtus

amortiseeritav osa

vara soetusmaksumus miinus selle lõppväärtus

amortiseeritav väärtus

vara ajalooline (diakrooniline) maksumus või mingi muu summa, mis asendab diakroonilist maksumust, näiteks ümberhinnatud maksumus, miinus hinnang vara jääkmaksumusele

ankurrentnik

rentnik, kelle olemasolu kaubanduskeskuses muudab kaubanduskeskuse atraktiivseks

annuiteet

võrdse suurusega perioodilised maksed, mida makstakse vara eluaea või muu perioodi jooksul

asenduse põhimõte

põhimõte, mille kohaselt ostjal ei ole põhjust maksta rohkem kui muu teda sarnaselt rahuldava vara eest

asenduskulu

hinnanguline summa, mis väärtuse kuupäeva seisuga kehtivate hindade juures on vajalik hinnatavale hoonele asendushoone ehitamiseks, kasutades nüüdisaegseid materjale ning järgides kehtivaid standardeid, kujundust ja paigutust

asi

kehaline ese

asjaõigused

omand (omandiõigus) ja piiratud asjaõigused: servituudid, reaalkoormatised, hoonestusõigus, ostueesõigus ja pandiõigus

asjaõigusleping

notariaalselt tõestatud kokkulepe kinnisasja ülekandmise või asjaõigusega koormamise kohta

asum

asustusüksus, mis on linna kindlapiiriliste tunnustega osa

asustusüksus

valla ja linna territoriaalne osa, kusjuures vald jaguneb asulateks ja linn haldusüksusena on samades piirides ka asula; linn võib jaguneda asumiteks

audiitor

raamatupidamise süsteemiväline kontrollija, kes informeerib kontrollimise tulemustest omanikku

avalik-õiguslik reaalkoormatis

reaalkoormatis, mis on seatud seaduse alusel riigi, kohaliku omavalitsuse või muu avalik-õigusliku isiku kasuks

avaõiguslik

avalik-õiguslik

bilansiline (jääk)maksumus

netosumma, milles vara on bilansis kajastatud (võttes arvesse akumuleeritud kulumit ja võimalikke allahindlusi)

bilanss

raamatupidamisaruanne, mis kajastab teatud kuupäeva seisuga raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit (vara, kohustusi ja omakapitali)

bioloogiline vara

loomne või taimne elusorganism; bioloogiliste varade näideteks on koduloomad ja -linnud, istandused, kalad kalakasvanduses ja kasvav mets

bona fide

ladina keelest, heas usus, usalduslikult, puhtsüdamlikult, täiesti siiralt, ilma igasuguse tagamõtteta

brutorent

vt kogurent

deebitor

võlgnik, laenuvõtja, majandusüksuse seisukohalt vaadatuna füüsiline või juriidiline isik, kellele on antud laenu ja kes pole seda veel tagasi maksnud või kellele on lähetatud kaupu, mille eest ta pole veel maksnud; deebitori vastand on kreeditor

dessatin

vt tiin

detailplaneering

planeering, mis koostatakse kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumi osa kohta ning vajaduse korral avalikes veekogudes kaldaga püsivalt ühendatud või kaldaga funktsionaalselt seotud ehitiste planeerimiseks

detailplaneeringu avalik väljapanek

pärast detailplaneeringu vastuvõtmist detailplaneeringu koostamise korraldaja poolt korraldatav toiming

detailplaneeringu kehtestamine

valla- või linnavalitsuse otsus, mis jõustab detailplaneeringu

discounter

säästukauplus, kus on piiratud kaubavalik ning müüakse madala hinnatasemega toidu- ja esmatarbekaupu

diskonteerimine

rahavoo nüüdisväärtuse leidmine

diskonteeritud rahavoo meetod

varade hindamisel kasutatav tulupõhine käsitlus, mille puhul lähtutakse hoidmisperioodi jooksul laekuvate rahavoogude nüüdisväärtusest

diskontomäär

tulumäär, mille abil tulevased rahavood arvutatakse nüüdisväärtusesse

eelleping

kokkulepe, millega pooled kohustuvad tulevikus sõlmima lepingu eellepingus kokkulepitud tingimustel

eelmärge

asjaõiguse omandamise või kustutamise või selle õiguse sisu või järjekoha muutmise nõue, sealhulgas tulevase või tingimusliku nõude tagamine

efektiivne ostujõud

üksikisiku või inimrühma võime osaleda turul, st soetada kaupa ja teenuseid raha või selle ekvivalentide eest

ehitis

inimtegevuse tulemusel loodud ja aluspinnasega ühendatud või sellele toetuv asi, mille kasutamise otstarve, eesmärk, kasutamise viis või kestvus võimaldab seda eristada teistest asjadest; ehitis on hoone või rajatis

ehitise (olulised) osad

asjad, millest see on ehitatud või mis on sellega püsivalt ühendatud ja mida ei saa eraldada ehitist või eraldatavat asja oluliselt kahjustamata; ehitisega mööduvaks otstarbeks ühendatud asi ei ole ehitise osa

ehitise asenduskulud

hinnatava ehitisega sama eesmärki täitva, kuid võimaluse korral funktsionaalsema ehitise loomise kulud (s.o arvestades kaasaegseid ehitusnõudeid) väärtuse kuupäeva hindades.

ehitise kaitsevöönd

ehitisealune ning seda ümbritsev maa-ala, mille ulatuses on kinnisasja omanikul kohustus taluda võõrast ehitist ning mille piires on kinnisasja kasutamine ja sellel tegutsemine piiratud ohutuse ning ehitise toimivuse tagamiseks

ehitise kasutamise otstarve

ehitist iseloomustav näitaja, mis määratakse kasutusloaga

ehitise kasutusluba

kohaliku omavalitsuse või riigi nõusolek, et valminud ehitis või selle osa vastab ehitisele ettenähtud nõuetele ja seda võib kasutada vastavalt kavandatud kasutamise otstarbele

ehitise taastamiskulud

hinnatava ehitisega analoogse ehitise ehitamise kulud kasutades sama projektlahendust ja samu ehitusmaterjale väärtuse kuupäeva hindades

ehitisregister

register teabe hoidmiseks, andmiseks ja avalikustamiseks kavandatavate, ehitatavate ja olemasolevate ehitiste ning nendega seotud menetluste kohta

ehituskulud

ehituse kavandamiseks ja ehitise püstitamiseks vajalikele kaupadele ja teenustele tehtavad kulutused

ehitusluba

õigus ehitada ehitist, mis vastab ehitusloa aluseks olevale ehitusprojektile

ehitusmaterjal

materjal, mida kasutatakse ehitise ehitamisel

ehitusõigus

vt krundi ehitusõigus

ehitusprojekt

projekteerimise käigus koostatud dokument või dokumentide kogum, mis sisaldab ehitamiseks vajalikku teavet; ehitusprojekt kajastab ka ehitise kasutamiseks ja korrashoiuks vajalikku teavet

ehitusteatis

pädeva asutuse eelnev teavitamine ehitamisest

ekspertarvamus

hindamisaruande vabam (kompaktsem) vorm, mille nõuded on standardisarjas EVS 875 eksperthinnanguga võrreldes vähem reguleeritud

eksperthinnang

vara hindamisel kasutatav detailne aruanne, mis sisaldab kogu asjassepuutuvat uuritud materjali ja analüüse, mille abil jõuti hindamistulemuseni

elamu

alaliseks elamiseks ehitatud ja sellena kasutatav hoone

elamumaa

alaliseks või perioodiliseks elamiseks ettenähtud ehitiste maa ja garaažide maa, mille moodustab elamu, sh korterelamu, suvila, aiamaja alune ja selle juurde kuuluva majapidamis- ja abiehitise alune ja neid ehitisi teenindav maa

eluea meetod

meetod kulumi leidmiseks; kulum leitakse efektiivse (tegeliku) eluea ja kogu majandusliku eluea suhte abil; kasutatakse kulumeetodil väärtuse hindamisel

eluruum

elamu või korter, mis on kasutatav alaliseks elamiseks

erakorraline hindamine

hindamise objekti maksumuse kindlaksmääramine tehingute teostamiseks, sundvõõrandamiseks, maakorralduse läbiviimiseks või muudel eesmärkidel maaomaniku või õigustatult huvitatud isikute tellimisel

eriotstarbeline vara

vara, mille kasutus selle erilise iseloomu tõttu piirneb mingit konkreetset liiki kasutusala või kasutajatega ning mida väga harva, kui üldse, müüakse vabal turul – välja arvatud juhul, kui toimub vara asustava ettevõtte müük

erosioon

vt mulla erosioon

esemed

asjad, õigused ja muud hüved, mis võivad olla õiguse objektiks

ettevõte

majandusüksus, mille kaudu isik tegutseb

finantsvõimendus

laenatud vahendite mõju, mis võib suurendada või vähendada tootlust, mis realiseeritakse vabalt omakapitalilt

firmaväärtus

immateriaalne vara (vallasvara), mis tuleneb firma nimest, mainest, klientuurist, asukohast, toodangust ja teistest sarnastest teguritest, mida pole eraldi määratletud ja/või väärtustatud, kuid mis genereerivad majanduslikku kasumit

funktsionaalne kulum

vt funktsionaalne iganemine

füüsiline kulum

vt füüsiline vananemine

füüsiline vanenemine

ehitise east (vanusest) ja ebapiisavast või valest hooldusest tingitud väärtuse vähenemine

geoinfosüsteem

arvutiriistvara, tarkvara, geograafiliste andmete ja personali kogum, mille eesmärk on tõhusalt koguda, talletada, uuendada, muuta, analüüsida ning kuvada kõikvõimalikku geograafilist teavet

GIS

vt geoinfosüsteem

harilik väärtus

eseme kohalik keskmine müügihind (turuhind)

haritav maa

põllumajanduslikult kasutatav või söötis ala

heide

õhku, vette või pinnasesse otseselt või kaudselt väljutatav aine, organism, energia, kiirgus, vibratsioon, soojus, valgus, lõhn või müra

hektar

meetermõõdustikul põhinev pindalaühik; 1 ha = 10 000 m²

hind

vara eest küsitud, pakutud või tasutud summa

hindamisaruande kuupäev

kuupäev, millal hindamisaruanne on allkirjastatud

hindamisaruanne

eelnevalt kokkulepitud ja Eesti standardite (EVS 875) nõuetele vastavas vormis esitatud dokument hindamistoimingu kohta; üldjuhul koostatakse hindamisaruanne kirjalikult, eksperthinnangu vormis

hindamistulemus

hindamistoimingu käigus tehtud lõppjäreldus vastavalt püstitatud lähteülesandele, mille põhiosaks on üldjuhul kvantitatiivne hinnang vara väärtuse kohta; hindamistulemus esitatakse tellijale hindamisaruandes

hinnang

üldmõiste, mida tulenevalt kontekstist võib kasutada hindamisaruande, hindamistulemuse või hindamistoimingu tähenduses; otsene vaste sarnase üldmõiste tähistamiseks inglise keeles puudub

hinnanguline vanus

hindaja poolt määratav ehitise vanus, mille leidmisel lähtutakse selle kasulikkusest võrreldes teiste sarnaste ehitistega

hõivatuse määr

määr, mis iseloomustab kasutusel oleva rendipinna suhet kogu rendipinda

hoone

väliskeskkonnast katuse ja teiste välispiiretega eraldatud siseruumidega ehitis

hoone avatud brutopind

korruste avatud ja katmata brutopindade summa

hoone avatud netopind

korruste avatud netopindade ja katmata netopindade summa

hoone avatud töökohtade pind

korruste avatud töökohtade pindalade summa

hoone brutopind

hoone suletud brutopinna ja avatud brutopinna summa; hoone brutopind on võrdne hoone kogupinnaga, millest on maha lahutatud mittekasutatavad pinnad

hoone eraldatud töökohtade pind

korruste eraldatud töökohtade pindalade summa

hoone eriotstarbeliste ruumide pind

korruste eriotstarbeliste ruumide pindalade summa

hoone kasulik pind

hoone (välja arvatud elamu) korruste kasulike pindade summa

hoone kogupind

korruste kogupindade summa

hoone konstruktsiooni pind

korruste konstruktsiooni pindade summa

hoone korruselisus

kõigi maapealsete korruste arv; korrusteks loetakse ka tehnilised korrused, mansard- ja katusekorrus ning soklikorrus, kui selle lagi on ümbritsevast keskmisest maapinnast vähemalt 2 m kõrgusel; maa-alune korruselisus esitatakse eraldi

hoone lokaalsete abiruumide pind

korruste lokaalsete abiruumide pindade summa

hoone netopind

hoone suletud ja avatud netopinna summa

hoone netoruumala

korruste kaupa või hoone kohta tervikuna esitatav näitaja; korruse netoruumala on antud korrusel paiknevate ruumide netoruumalade summa; ruumi netoruumala arvutamiseks korrutatakse antud ruumi suletud netopind ruumi netokõrgustega

hoone peamise kasutuse pind

korruste peamise kasutuse pindade summa

hoone pindala

horisontaalpind (kaldpinna puhul selle horisontaalprojektsioon), mis jääb seda ruumi piiravate viimistletud seinte või nende horisontaalsuunaliste mõtteliste pikenduste vahele

hoone poolavatud töökohtade pind

korruste poolavatud töökohtade pindalade summa

hoone renditav pind

hoone korruste renditatavate pindade summa

hoone ruumala

hoone füüsiline maht; ruumala arvutamise aluseks on ruumi horisontaalpind (kogupind) ning ruumi kõrgus(ed); mitteristtahukaliste ruumiosade ruumala leitakse vastavaid stereomeetriareegleid kasutades

hoone suletud brutopind

korruste suletud brutopindade summa; korruse suletud brutopind on kõigist külgedest piiratud ja kaetud pind, mis arvutatakse eraldi kõikidele korrustele seinte viimistletud välispinnast mõõdetuna

hoone suletud netopind

korruste suletud netopindade summa; korruse suletud netopind on kinniste ruumide piirdekonstruktsioonide (v.a. teisaldatavad seinad) viimistletud sisepindade vaheliste pindade summa korrusel

hoone tsentraalsete abiruumide pind

korruste tsentraalsete abiruumide pindade summa

hoone ühendusteede pind

korruste ühendusteede pindade summa

hoone üldruumide pind

korruste üldruumide pindade summa

hoonestuslaad

piirkonna hoonestusele iseloomulike tunnuste kogum, mis võib seisneda hoone kõrguses, mahus, krundijaotuses, hoonete paiknemises üksteise suhtes või krundil

hoonestusõigus

võõrandatav ja pärandatav tähtajaline õigus omada kinnisasjal sellega püsivalt ühendatud ehitist; ühele kinnisasjale võib seada ainult ühe hoonestusõiguse

hüpermarket

jaeettevõte, kus müügipind on üle 2500 m² ning toidu-ja teiste esmatarbekaupade osatähtsus müügis on üle 50%

hüvitusväärtus

üldmõiste, mis on seotud kahjude hüvitamisega kinnisvara omandiõiguse ja muude varaliste õiguste kitsendamisel, sundvõõrandamisel ja muudel sarnastel eesmärkidel

igameheõigus

õigused ja kohustused, mis seovad inimest loodusega

immateriaalne põhivara

immateriaalne vara, mida ettevõte kavatseb kasutada pikema perioodi jooksul kui üks aasta

immateriaalne vara

füüsilise substantsita, teistest varadest eristatav mitterahaline vara

in facto

faktiliselt, tõeliselt

investeeringu analüüs

konkreetse kinnisvara kui võimaliku investeeringu analüüs, seotud konkreetse(te) objekti(de)ga. Esitab tingimused, milliste puhul on tegemist optimaalse riski-tulemi suhtega

investeeringuväärtus

väärtus, mida vara omab konkreetse investori või investorite grupi jaoks kindlate investeerimiseesmärkide ja/või -kriteeriumide tõttu ning mis ei ole seega turuga seotud

IRR

vt seesmine tulumäär

isiklik kasutusõigus

koormab kinnisasja selliselt, et isik, kelle kasuks see on seatud, on õigustatud kinnisasja teatud viisil kasutama või teostama kinnisasja suhtes teatud õigust, mis oma sisult vastab mõnele reaalservituudile

isiklik servituut

kinnisasja suhtes kohaldatav ja konkreetse isiku kasuks seatud piiratud asjaõigus (näiteks elamu isiklik kasutusõigus). Jaguneb kasutusvalduseks ja isiklikuks kasutusõiguseks

jooksvad kapitalikulud

kinnisvara kasutamise ja korrashoiuga seotud ühekordsed kulud, mis on vajalikud vara asendamiseks ja taastamiseks ning parendamiseks ja mida raamatupidamises kapitaliseeritakse

jätkusuutlikkus

vt kestlikkus

jääkasenduskulude meetod

kulumeetodi rakendus, mille puhul maa väärtusele liidetakse ehitis(t)e asenduskulud, millest on eelnevalt maha arvatud kogukulum; saadud tulemust võib (vajadusel) optimeerida

jääktaastamiskulude meetod

kulumeetodi rakendus, mille puhul maa väärtusele liidetakse ehitis(t)e taastamiskulud, millest on eelnevalt maha arvatud kogukulum

jäätmehoidla maa

tootmis- ja olmejäätmete ladestamisehitiste (prügila) ning reovee puhastusrajatiste alune ja neid teenindav maa

kaasomanik

üks kaasomandi omanikest

kaaspärija

pärija, kes on pärandi vastu võtnud koos teiste pärijatega ning on koos nendega pärandvara kaasomanik

kaasvaldaja

isik, kes valdab asja ühiselt koos teiste valdajatega

kaasvaldus

asja valdamine mitme isiku poolt ühiselt

kaetav väärtus

võrdne kõrgemaga vara õiglasest väärtusest (miinus müügikulutused) või kasutusväärtusest

kaevandus

maavara kaevandamisega seonduv tootmisüksus, mis koosneb maavara kaevandamiseks vajalikest rajatistest või hoonetest; kaevandused jagunevad pealmaakaevandusteks ehk karjäärideks ja allmaakaevandusteks

kahaneva tulu seadus

arusaam, et teatud piiri (kahaneva tulu piir) ületavad lisakulud ei suurenda tootlust proportsionaalselt lisainvesteeringuga

kaitsealune maa

riigi kaitse all olev ja riigi kaitse all olevate objektide juurde kuuluv maa, millel majandustegevus on õigusaktidega keelatud

kaitsevööndiservituut

annab õiguse rajada võõrale kinnisasjale kaitsevöönd või muul moel piirata valitseval kinnisasjal asuvate loodusobjektide kaitseks

kallasrada

kaldariba avalikult kasutatava veekogu ääres veekogu avalikuks kasutamiseks ja selle ääres viibimiseks, sealhulgas selle kaldal liikumiseks

kandekonstruktsioon

hoone osa, mis võtab vastu koormusi ning kannab neid üle pinnasele või alusele. Kandekonstruktsioonid jaotuvad vertikaalseteks (seinad, postid/sambad, vundamendid) ja horisontaalseteks (paneelid, talad/fermid, trepid, rõdud jms)

kandesein

hoone kandekonstruktsiooni osad, mis võtavad vastu koormusi ning aitavad tagada konstruktsiooni jäikust

kaotusväärtus

väärtus, mida vara omab praeguse omaniku jaoks ning mis võrdub kas tema kasutusväärtusega sellele omanikule või selle vara likvideerimisväärtusega, sõltuvalt sellest, kumb on kõrgem

kapitalirent

rent, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule; omandiõigus võib, kuid ei pruugi, lõppkokkuvõttes rentnikule üle minna

kapitalisatsioonimäär

tulumäär, mille abil ühe (tavaliselt esimese) aasta tulu arvestatakse ümber väärtuseks

karjatamisservituut

annab õiguse karjatada loomivõõral kinnisasjal ja viisil ja ajal, mis vastab kohalikele oludele ja tavadele

karjäär

pealmaakaevandus

kassapõhine arvestus

majandustehingute kajastamine vastavalt majandustehinguga seotud raha laekumisele või väljamaksmisele

kasulikkus

toote võime rahuldada inimese soove ja vajadusi

kasum

raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi tulude ja kulude vahe

kasumiaruanne

(tulude ja kulude aruanne) on raamatupidamisaruanne, mis kajastab raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi majandustulemust (tulusid, kulusid ja kasumit või kahjumit)

kasumiindeks

rahavoogude nüüdisväärtuste suhe investeeritud kapitali, mis näitab seda, kui palju teenib rahalises väljenduses iga investeeritud rahaühik

kasutusluba

vt ehitise kasutusluba

kasutusrent

rent, mis ei ole kapitalirent, vt ka kapitalirent

kasutusvaldus

koormab kinnisasja selliselt, et isik, kelle kasuks kasutusvaldus on seatud, on õigustatud kasutama kinnisasja ja omandama selle vilju

kasutusväärtus

vara kasutamisest ja kasutusjärgsest müügist eeldatavalt genereeritavate rahavoogude nüüdisväärtus

kataster

vt maakataster

katastritunnus

numbriline kood, mis on ette nähtud katastriüksuse identifitseerimiseks ja andmete sidumiseks teiste registritega

katastriüksus

katastris iseseisva üksusena registreeritud maatükk

katastriüksuse sihtotstarbe

katastriüksuse kasutamise otstarve või otstarbed

kaubamaja

jaeettevõte, kus müügipinda on tavaliselt 1000 m² ja rohkem; osakonnad on eristatavad, kuid moodustavad ühtse terviku; juhitakse ühe operaatori poolt

kaubanduskeskus

jaeettevõte, kus ühes hoones tegutsevad erinevad eraldatud müügikohad, mida juhitakse erinevate operaatorite/korraldajate poolt

keelumärge

märge, mis keelab vastavalt märke sisule kannete tegemise kinnistusraamatusse kas täielikult või osaliselt

keskkonnahinnang

tehniliste spetsialistide poolt koostatud aruanne, mis käsitleb kõiki vara või kavandatud arenduse keskkonnaalaseid aspekte (keskkonna mõju hinnang)

keskkonnaoht

olulise keskkonnahäiringu tekkimise piisav tõenäosus

keskkonnarisk

vähendamist vajava keskkonnahäiringu tekkimise võimalikkus

kestlikkus

ressursside kasutamise viis inimeste vajaduste rahuldamiseks säilitades keskkonda sellisel moel, et vajaduste rahuldamine oleks võimalik mitte ainult täna vaid ka määramatus tulevikus

kiirkauplus

sissekäidav kiosk või tanklakauplus, milles on müügil vaid teatud kaubarühmad

kindlustusväärtus

kindlustushuvi väärtus kindlustusjuhtumi toimumise ajal

kinkeleping

võõrandamisleping, mida eristab ülejäänutest asjaolu, et tegemist on tasuta lepinguga

kinnisasi

maapinna piiritletud osa (maatükk), vt ka kinnisasja osad

kinnisasja (olulised) osad

maaga püsivalt ühendatud asjad, nagu ehitised, kasvav mets, muud taimed ja koristamata vili, samuti kinnisasjaga seotud asjaõigused, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti

kinnisasja jagamine

kinnisasja omaniku soovil toimuv tegevus, mille käigus jagatakse kinnisasi selle olemust rikkumata kaheks või enamaks reaalosaks, kusjuures pärast jagamist on iga osa iseseisev kinnisasi

kinnisasja kiildumine

ühe kinnisasja ulatumine kiiluna teise sisse

kinnisasja ribasus

kinnisasi, mille pikkus ületab mitmekordselt selle laiust

kinnisasja tagastamine

tegevus, mille käigus sundvõõrandatud kinnisasi antakse tagasi selle esilagsele omanikule

kinnisasja vahetamine

omanike kokkuleppel toimuv tegevus, mille käigus mingi osa kinnisasjast vahetatakse kinnisasja või selle osa koondamiseks, piiri korrastamiseks või maakorraldusnõuetega vastavusse viimiseks

kinnispandi väärtus

mõistlik hinnang vara väärtusele arvestades vara tulevast turustamisvõimalust, turutingimusi, pika-ajalist kestlikkust, olemasolevat ja võimalikke alternatiivseid kasutusi

kinnispant ehk hüpoteek

kinnisasja koormav asjaõigus, mille puhul isikul, kelle kasuks hüpoteek on seatud (hüpoteegipidajal), on õigus hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamisele panditud kinnisasja arvel

kinnistamine

kinnistamiseks pädeva isiku otsuse alusel kinnistusraamatusse kande tegemine, sealhulgas kande muutmine või kustutamine

kinnistu

kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi (maatükk), hoonestusõigus, korteriomand või korterihoonestusõigus

kinnistuspäevik

kinnistusraamatu koosseisu kuuluv päevik, kus registreeritakse saabunud kinnistamisavaldused vastavalt esitamise järjekorrale

kinnistusraamat

riiklik register, kuhu on kantud kõik Eesti kinnistud; kinnistusraamatu koosseisu kuuluvad kinnistusregister, kinnistuspäevik ja kinnistustoimik

kinnistusregister

kinnistusraamatu koosseisu kuuluv andmebaas, mis koosneb kinnistusregistriosadest; igal osal on pealkiri ja neli jagu, jaod jagunevad lahtriteks; kinnistusregistril on järgmised jaod: kinnistu koosseis; omanik; koormatised ja kitsendused; hüpoteegid

kinnistustoimik

toimik, mis seatakse sisse kinnistu jaoks ja mis tähistatakse selle kinnistu kinnistusregistriosa numbriga; kinnistustoimik koosneb registriosa ärakirjast ja kõigist kinnistu kohta käivatest dokumentidest

kinnisvara arendus

tegevus, mis läbi parendamise tõstab kinnisvaralt saadavat tulu

kinnisvara ühisrahastus

uuenduslik, peamiselt internetipõhine erinevate kinnisvaraga seotud projektide rahastusviis, mille puhul projekti elluviimiseks vajaminev raha kogutakse suhteliselt väikeste summade kaupa paljudelt väikeinvestoritelt

kinnisvarakeskkond

organisatsiooni tegevust toetav materiaalne vara

kogukulum

väärtuse vähenemine, mis on tingitud füüsilisest vananemisest, funktsionaalsest ja väliskeskkonna iganemisest

kogurent

rent, mille puhul lepingulises renditasus sisalduvad kõik kapitali- ja tegevuskulud

kohalik tee

tee, mille osas omaniku ülesandeid täidab kohaliku omavalitsuse üksus

kohaliku majanduse analüüs

analüüs, mis keskendub põhilistele nõudlust mõjutavatele teguritele: rahvastik, tööhõive, sissetulekud jne.

kohaliku omavalitsuse eriplaneering

planeering, mis koostatakse olulise ruumilise mõjuga ehitise püstitamiseks, kui olulise ruumilise mõjuga ehitise asukoht ei ole üldplaneeringus määratud

kohandamine

protseduur, mida kasutatakse võrreldava vara hinna teisendamiseks lähtuvalt erisustest võrreldes hinnatava varaga. Kohandamisel võetakse arvesse võrreldava vara erisused kasutades selleks kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid võtteid

kohandatud müügihind

hind, mida on korrigeeritud tulenevalt erinevustest võrreldava ja hinnatava objekti vahel; kasutatakse kui põhivõtet turutehingute võrdluse meetodi rakendamisel

kohustus

raamatupidamiskohustuslasel lasuv rahaliselt hinnatav võlg

kõlvik

ühetaolise majandusliku sihtotstarbe ja/või loodusliku seisundiga katastriüksuse osa, mida ei piiritleta piirimärkidega

kontsern

emaettevõte koos kõigi tema tütarettevõtetega

korterihoonestusõigus

õigus, mille esemeks on ehitise piiritletud eluruumid või mitteeluruumid ning nende ruumide juurde kuuluvad hooneosad, mida on võimalik eraldi kasutada ning millega on ühendatud mõtteline osa hoonestusõigusest, mille juurde korter kuulub

korteriomand

omand ehitise reaalosa üle, millega on ühendatud mõtteline osa kaasomandist, mille juurde reaalosa kuulub

korteriühistu

korteriomanike loodud mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite (korterihoonestusõiguste) eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine

kreeditor

võlausaldaja, laenuandja, majandusüksuse seisukohalt vaadatuna füüsiline või juriidiline isik, kellelt on võetud laenu, mis on alles tagastamata, või kellelt on saadud kaupu, mille eest pole veel makstud

krundi hoonestusala

planeeringus määratud krundi piiritletud osa, kuhu võib püstitada ehitusõigusega lubatud hooneid ja rajatisi

krundi kasutamise sihtotstarve

näitaja, mis määrab, millisel otstarbel võib krunti pärast planeeringu kehtestamist kasutada

krunt

detailplaneeringuga määratud maa-ala, millele on antud ehitusõigus

kuja

vähim lubatud vahemaa ehitiste vahel, mis määratakse õigusakti alusel

kulu

aruandeperioodi väljaminekud, millega kaasneb varade vähenemine või kohustuste suurenemine ja mis vähendavad raamatupidamiskohustuslase omakapitali, välja arvatud omanikele tehtud väljamaksed omakapitalist

kulumeetod

meetod, mis lähtub põhimõttest, et potentsiaalne ostja ei ole valmis vara eest maksma enam, kui tuleks kulutada sarnase kasulikkusega vara ostmiseks või loomiseks, arvestades ka kaasnevaid riske ja ebamugavust

kulupõhine käsitlus

vt kulumeetod

kutseline hindaja

füüsiline isik, kellele on antud nooremhindaja (hindaja assistendi), kinnisvara hindaja ja/või vara hindaja kutse ning väljastatud kutsetunnistus vastavalt kutseseaduses kehtestatud alustele

kvalitatiivne kohandamine

vara hindamisel kasutatav võte, mille puhul võrreldava ja hinnatava vara erisusi iseloomustakse suhteliste hinnangute abil

kvantitatiivne kohandamine

vara hindamisel kasutatav kohandamise võte, mille puhul võrreldava ja hinnatava vara erisusi iseloomustakse protsentides või rahas

käitis

paikne või liikuv tehniline üksus, milles toimub tootmistegevus või tootmisega võrdsustatav, tootmisega otseselt liituv ja sellega tehnilist seost omav tegevus

lagi

korruse vahelae konstruktsiooni alumine pind, mis üldjuhul moodustab ruumi kõrgeima horisontaalpinna

lahustükk

nn põhitükist eraldi paiknev maatükk (katastriüksus), mis kuulub sama kinnistu koosseisu

leping

tehing kahe või enama isiku (lepingupooled) vahel, millega lepingupool kohustub või lepingupooled kohustuvad midagi tegema või tegemata jätma; leping on lepingupooltele täitmiseks kohustuslik

lepinguline renditasu

renditasu, mis on lepingus sätestatud

leppetrahv

eellepingus sätestatav summa, mille üks osapool tasub teisele tehingu (põhilepingu sõlmimise) ärajäämise korral

liiniservituut

annab õiguse juhtida läbi võõra kinnisasja oma kinnisasjale gaasi-, elektri-, side- ja muid liine

lisahinnang

hindamisaruande täiendus, mis vormistatakse lisana varem koostatud eksperthinnangule.

lõpetusväärtus

vara, välja arvatud maa, väärtus, juhul kui seda realiseeritakse materjalina, mida ta sisaldab, mitte ei müüda jätkuvaks kasutuseks ilma oluliste paranduste või remondita; eeldatakse, et vara teatud osad on taaskasutatavad

lõppväärtus

summa, mida ettevõte saaks vara võõrandamisel täna (miinus vara võõrandamisega seotud müügikulutused), juhul kui vara oleks sama vana ja samas seisukorras, nagu see on eeldatavasti tema kasuliku eluea lõppedes

lähikauplus

jaeettevõte, kus müügipind on kuni 400 m² ning toidu- ja teiste esmatarbekaupade osatähtsus müügis on 90-100%

maa maksustamishind

maa korralise hindamise tulemus, mis vastab maa harilikule väärtusele (turuväärtusele)

maakasutuse juhtotstarve

üldplaneeringuga määratav maa-ala kasutamise valdav otstarve, mis annab kogu määratud piirkonnale edaspidise maakasutuse põhisuunad

maakataster

andmekogu, mis koosneb maaregistrist koos katastrikaartidega ja katastriarhiivist

maakorraldus

tegevus, mille eesmärk on maakorraldustoimingute läbiviimisega võimaluste loomine kinnisasja otstarbekamaks kasutamiseks ja majandamiseks hajaasustuses

maakorraldusseadus

seadus, mis sätestab maakorralduse läbiviimise korra ja põhimõtted

maamaks

omaniku (ka kasutaja või hoonestaja) poolt perioodiliselt tasutav maa maksustamishinnal põhinev maks

maantee

väljaspool linnu, aleveid ja alevikke paiknev tee sõidukite ja jalakäijate liiklemiseks

maaregister

katastriüksuste kohta registreeritavate ja peetavate andmete kogu

maatulundusmaa

põllumajandussaaduste tootmiseks või metsakasvatuseks kasutatav maa või maa, millel on metsa- või põllumajanduslik potentsiaal

maatüki olulised osad

maatüki olulised osad on sellega püsivalt ühendatud asjad, nagu ehitised, kasvav mets, muud taimed ja koristamata vili, samuti maatükiga seotud asjaõigused

maatükk

maa või veeala piiritletud osa

maaüksus

vt maatükk

majanduslik eluiga

periood, mille jooksul vara toob kasu ühele või mitmele kasutajale või toodangu või muude sarnaste ühikute arv, mida üks või mitu kasutajat eeldatavasti varast saavad

maksumus

vara eest tasutav hind või rahasumma, mis on vajalik vara tootmiseks või teenuse osutamiseks; vara eest tasutud hind muutub ostja jaoks selle maksumuseks

maksustatav väärtus

väärtus, mis põhineb vara hindamise ja/või maksustamisega seotud seadustes sisalduvatel definitsioonidel

materiaalne põhivara

materiaalne vara, mida ettevõte kasutab toodete tootmisel, teenuste osutamisel või halduseesmärkidel (mitte äriühingust ettevõte talle seatud eesmärkide täitmisel) ja mida kavatsetakse kasutada pikema perioodi jooksul kui üks aasta

mets

ökosüsteem, mis koosneb metsamaast, sellel kasvavast taimestikust ja seal elunevast loomastikust

metsamaa

maa, mis vastab vähemalt ühele järgmistest nõuetest: on metsamaa kõlvikuna kantud maakatastrisse; on maatükk pindalaga vähemalt 0,1 hektarit, millel kasvavad puittaimed kõrgusega vähemalt 1,3 meetrit ja puuvõrade liitusega vähemalt 30%

metsatee

riigi omandisse jäetud maal paiknev valdavalt riigimetsa majandamiseks kasutatav tee

minimarket

jaeettevõte, kus müügipinda on kuni 400 m²; kaupluses müüakse erinevaid kaubarühmi ning toidu- ja esmatarbekaupade osatähtsus müügis ei ületa 2/3

mittekandev sein

seinad, mis on ette nähtud vaid ruumide moodustamiseks ja eraldamiseks. Mittekandvad seinad ei võta vastu muudelt konstruktsioonielementidelt tulevaid koormusi

mõistlikkuse põhimõte

põhimõte, mille kohaselt loetakse mõistlikuks seda, mida samas olukorras heas usus tegutsevad isikud loeksid tavaliselt mõistlikuks

mõtteline osa

asja osa, mis on tegelikkuses piiritlemata ja mida väljendatakse murdosana

mõtteline rent

investeeritud kapitali kulusus, mida arvutatakse kinnisvara väärtuse ja kapitali kaalutud keskmise hinna korrutisena

mulla erosioon

mulla ja selle lähtekivimi ärauhtumine ajutise vooluveega (veeerosioon) või lendumine tuulega (tuuleerosioon)

munitsipaalmaa

kohaliku omavalitsuse omandis olev maa

müügikulutused

vara või raha genereeriva üksuse müügiga kaasnevad vältimatud kulutused

müügileping

leping, millega müüja kohustub andma ostjale üle olemasoleva, valmistatava või tulevikus omandatava asja ning tegema võimalikuks omandi ülemineku ostjale, ostja aga kohustub müüjale tasuma asja eest rahas ostuhinna ja võtma asja vastu

müüja turg

aktiivne turg, kus varade müüjad saavad küsida kõrgemat hinda võrreldes vahetult eelneva perioodiga; turg, kus paljud ostjad ja võimalikud kasutajad nõuavad väheseid saadaolevaid varasid pakutava hinnaga

mäetööstusmaa

maavara (v.a turba) kaevandamiseks ja töötlemiseks kasutatav maa

nappus

asja praegune või oodatav alapakkumine võrreldes asja nõudlusega; nappus suurendab väärtust

netomüügihind

summa, mille eest on võimalik vara müüa teadlike, huvitatud ja sõltumatute osapoolte vahelises tehingus, miinus müügiga seotud kulutused

netomüügiväärtus

summa, mille eest on võimalik vara müüa teadlike, huvitatud ja sõltumatute osapoolte vahelises tehingus, millest on lahutatud müügiga seotud kulutused

netorent ehk netorent I

vt puhasrent ehk puhasrent I

netorent II

vt puhasrent ehk puhasrent II

netorent III

vt puhasrent ehk puhasrent III

netovara

vt omakapital

nõrk turg

turg, mida iseloomustavad väike nõudlus ja langevad hinnad (nim ka pehmeks turuks)

notari deposiit

enne lepingu sõlmimist notari poolt ostuhinnale vastava summa notari deponeerimine deposiitarvele

notariaaltoimingud

notari poolt läbiviidavad toimingud, mida teostades notar on sõltumatu ja tehingu osapoolte suhtes erapooletu, vastutades otsese varalise kahju eest, mis on tekkinud tema poolt tahtlikult või ettevaatamatusest tehtud ebaõigete tegude tagajärjel

nõustumus

otsese tahteavaldusega või mingi teoga väljendatud nõusolek sõlmida leping.

ofert

vt pakkumus

õiglane väärtus

hinnanguline summa, mille eest on võimalik vahetada vara või arveldada kohustust teadlike, huvitatud ja sõltumatute osapoolte vahelises tehingus; mõistet ei tohi samastada turuväärtuse mõistega

õigustatud subjekt

isik, kellel on õigus nõuda maa tagastamist, kompenseerimist või ostueesõigusega erastamist

oluline osa

asja koostisosa, mis on asjaga püsivas ühenduses ja mida ei saa asjast eraldada, ilma et asi häviks või olemuselt muutuks

omakapital

raamatupidamiskohustuslase varade ja kohustuste vahe

omakapitali muutuste aruanne

raamatupidamisaruanne, mis kajastab aruandeperioodil toimunud muutusi raamatupidamiskohustuslase omakapitalis

omand

isiku täielik õiguslik võim asja üle, st õigus asja vallata, kasutada ja käsutada

omavaoliline ehitis

ilma ehitusloata püstitatud ehitis

optsioon

vt ostuoptsioon

ostja turg

kiratsev turg, kus eelis on ostjatel; esineb, kui turuhinnad on suhteliselt madalad ja langevad varade ülepakkumise või võimalike ostjate vähesuse tõttu

ostueesõigus

kinnisasja koormamine viisil, mille puhul isikul, kelle kasuks ostueesõigus on seatud, on õigus kinnisasja võõrandamisel asuda ostja asemele

ostujõud

isiku võime osaleda turul ehk omandada kaupa raha või selle ekvivalendi eest

õu

hoonete juurde kuuluv ala või tootmisala

pakkumus

lepingu sõlmimise ettepanek, mis on piisavalt määratletud ja väljendab pakkumuse esitaja tahet olla ettepanekule nõustumuse andmise korral sõlmitava lepinguga õiguslikult seotud

pandiõigus

asja koormamine selliselt, et isikul, kelle kasuks pant on seatud, on õigus pandiga tagatud nõude rahuldamisele panditud vara arvel, kui nõuet ei ole kohaselt täidetud

parendamata maa

maa, millele pole parendusi rajatud; maa selle loomulikus seisundis enne pinnase kõrguse muutmist, ehitustegevust, arenduspiirkonna rajamist või kommunaaltrasside paigaldamist

parim kasutus

vara kõige tõenäolisem kasutus, mis on füüsiliselt võimalik, vajalikult põhjendatud, õiguslikult lubatav, finantsmajanduslikult otstarbekas ning mille tulemusena hinnatav vara omandab kõrgeima väärtuse

piiratud asjaõigused

kõik asjaõigused peale omandiõiguse; piiratud asjaõigusteks on servituudid, reaalkoormatised, hoonestusõigus, ostueesõigus ja pandiõigus

piiratud kasutuseaga varad

varad, mille kasutusel on kindel aeg

piirdekonstruktsioon

hoone osa, mis moodustab ja eraldab ruume; piirdekonstruktsioon võib olla samaaegselt kandekonstruktsiooniks; piirdekonstruktsioonielemendid on seinad, uksed, aknad, vahelaed, laed, katused jms

pinna võimsus

hoone kasuliku pinna (m2) ja mahutavuse (näiteks töökohtade arv büroos, voodikohtade arv majutusasutuses jms.) suhe

pinnakasutuse tõhusus

kasuliku pinna (m2) ja kasutust iseloomustava näitaja (näiteks täiskohaga töötajate arv büroos, ööbimiste arv majutusasutuses jms.) suhe

planeerija

geograafia, arhitektuuri või maastikuarhitektuuri eriala magistritasemele vastava kõrgharidusega või vastutava spetsialisti taseme kutsetunnistusega isik või isik, kellele on antud ruumilise keskkonna planeerija kutse

planeering

konkreetse maa-ala (edaspidi planeeringuala) kohta koostatav terviklik ruumilahendus, millega määratakse seaduses sätestatud juhtudel maakasutus- ja ehitustingimused

planeeringu elluviimine

tegevus, mille eesmärgiks on planeeringus sätestatu realiseerimine ning planeeringulistest nõuetest kinnipidamise tagamine, mis on eelkõige avaliku võimu asutuse ülesanne

planeeringu põhilahendus on

planeeringu oluline osa, mis tagab planeeringuga kavandatu elluviimisel lahenduse tervikliku toimimise

planeeringulahendus

planeeringuala kohta koostatav terviklik ruumilahendus, mis elluviimisel võimaldab planeeringuga kavandatud maa ja ehitiste sihtotstarbelist kasutamist planeeringuga määratud maakasutus- ja ehitustingimustest kinnipidamisel

põrand

pinnasel või vahelae konstruktsioonil paiknev hoone osa, mis moodustab üldjuhul ruumi madalaima horisontaalpinna. Erandjuhul võivad põrandad olla mitmetasapinnalised

puhas nüüdisväärtus

investeerimisprojekti tulevaste rahavoogude nüüdisväärtuste summa projekti kestel, millest on lahutatud investeeritud kapitali summa

puhasrent ehk puhasrent I

rent, mille puhul lepingulises renditasus sisalduvad kõik kapitalikulud ja tegevuskulud, välja arvatud tarbimisteenuste, heakorrateenuste ja tugiteenuste kulud

puhasrent II

rent, mille puhul lepingulises renditasus sisalduvad kõik kapitalikulud, tegevuskulud remondi- ja tehnohoolduse eest ning omanikukohustused. Rendileandja vastutab hoone korrasoleku ja remondi eest

puhasrent III

rent, mille puhul lepingulises renditasus sisalduvad ainult jooksvad kapitalikulud ja tegevuskulud remondi- ja tehnohoolduse eest. Rendileandja vastutab hoone korrasoleku ja remondi eest

päraldis

vallasasi, mis, olemata peaasja osa, teenib peaasja ning on sellega seotud ühise majandusliku eesmärgi ja sellele vastava ruumilise seose kaudu

raha genereeriv üksus

väikseim eraldi identifitseeritav varade grupp, millest genereeritavad rahavood on olulises osas sõltumatud ettevõtte ülejäänud varade poolt genereeritavatest rahavoogudest

rahavoog

varaga seotud raha sissetuleku ja väljamineku summa mingi ajaperioodi jooksul

rahavoogude aruanne

raamatupidamisaruanne, mis kajastab raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi rahavoogusid (raha ja raha ekvivalentide laekumisi ning väljamakseid)

reaalkoormatis

koormatis, mille puhul kinnisasja igakordne omanik peab tasuma isikule, kelle kasuks reaalkoormatis on seatud, perioodilisi makseid rahas või natuuras või tegema teatud tegusid

reaalosa

asja osa, mis selle teiste osadega võrreldes on tegelikkuses piiritletud

rendipind

pind, mis on koormatud rendilepingutega. Erandjuhtudel võib rendipind lisaks hoone pinnale sisaldada ka avatud pindasid (rõdud, terrassid jms)

rendiväärtus

aastane rent, mida kasutusüksus kõige tõenäolisemalt vabal turul teeniks; leitakse võrreldavate objektide tasutud ja küsitud rentide ehk tururentide analüüsimise kaudu; rendiväärtuse näol on tegemist täieliku puhasrendiga

rent

kokkulepe, mille kohaselt rendileandja annab ühe makse või rea maksete eest rentnikule õiguse kasutada vara kokkulepitud perioodi jooksul; vt ka renditasu

riigitee

riigile kuuluv tee, mille osas omaniku ülesandeid täidab Maanteeamet

roheala

loodusliku või inimtekkelise päritoluga taimkattega ala

rohesild

metsloomade turvaliseks teeületuseks rajatud sild

rohevõrgustik

eri tüüpi ökosüsteemide ja maastike säilimist tagav ning asustuse ja majandustegevuse mõjusid tasakaalustav looduslikest ja poollooduslikest kooslustest koosnev süsteem, mis koosneb tuumikaladest ja neid ühendavatest rohekoridoridest

ruum

kolmemõõtmeline osa hoonest, mis on inimesele ligipääsetav ning mida täielikult või osaliselt ümbritsevad seinad, lagi ja põrand

sademeservituut

õigus lasta voolata oma ehitise katuselt vihma- või lumevett võõrale kinnisasjale nii räästast kui ka toru kaudu

seesmine tulumäär

tulumäär, mida saadakse investeeritud kapitalilt selle hoidmis- või prognoosiperioodi jooksul. Seesmine tulumäär on tootluse määr, mis muudab kapitali poolt genereeritavate rahavoogude nüüdisväärtuse võrdseks investeeritud kapitali summaga

sein

vertikaalne piire, mis moodustab hoone või selle osa piirde- või kandekonstruktsiooni. Seinu saab jaotada asukoha järgi sise- ja välisseinteks ning konstruktsiooni tüübi järgi kandvateks, mittekandvateks ja teisaldatavateks seinteks

seinaservituut

annab õiguse kinnitada või seada talasid, tugesid või muid ehitise osi naabri seina ning asendada neid uutega

servituut

ladinakeelsest sõnast “servio”, mis tähendab “teenimist”; jagunevad: isiklikud servituudid; reaalservituudid; kinnisomandi kitsendused (seaduslikud servituudid); seatakse: lepingu või seadusega

sidusettevõte

ettevõte, mille üle investoril on oluline mõju ja mis ei ole investori tütarettevõte

sihtotstarbeta maa

iseseisvat katastriüksust moodustav ehitusõiguseta maa, millele ei ole võimalik või otstarbekas sihtotstarvet määrata

sihtotstarve

vt katastriüksuse sihtotstarve, ehitise kasutusotstarve

sisehindaja

hindaja, kes on mingil viisil seotud hinnatavat vara omava ettevõttega (tellijaga)

sisekliima tagamisega hoone

hoone, mille ruumiõhu kvaliteedi tagamiseks, sealhulgas temperatuuri hoidmiseks, tõstmiseks või langetamiseks kasutatakse energiat

sisemine tulumäär

tulumäär, mida saadakse investeeritud kapitalilt selle hoidmis- või prognoosiperioodi jooksul. Sisemine tulumäär on tootluse määr, mis muudab kapitali genereeritavate rahavoogude nüüdisväärtuse võrdseks investeeritud kapitali summaga

sisesein

seinad, mis eraldavad siseruume omavahel. Siseseinad võivad konstruktsiooni tüübilt olla kandvad, mittekandvad või teisaldatavad seinad

soetusmaksumus

vara omandamise või ehitamise ajal vara eest makstud raha või üleantud mitterahalise tasu õiglane väärtus

sotsiaalmaa

maa, millelt ei taotleta kasumit; jaguneb ühiskondlike ehitiste maaks ja üldkasutatavaks maaks

spetsialiseeritud kauplus

jaeettevõte, kus müüakse vaid teatud tooterühmi, kus need on mitte laia vaid sügava valikuga ühes tooterühmas

supermarket

jaeettevõte, kus müügipind on kuni 2500 m² ning toidu-ja teiste esmatarbekaupade osatähtsus müügis on üle 2/3

süld

SI-süsteemi väline mõõtühik, mille etalon on olnud laiali sirutatud käte sõrmeotste vahe

sünergiline väärtus

väärtuse lisanduv element, mis tekib kahe või enama vara kombinatsioonis ja mis ületab väärtust, mis on saadud üksikute varade väärtuste liitmise teel

taani hindamisraamat

13. sajandist pärinev Eesti alasid puudutav mitmekesise sisuga pärgamentköide, mis sisaldab andmeid peamiselt maavaldussuhete kohta

tarbija

füüsiline isik, kes teeb tehingu, mis ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega

taristu

infrastruktuur

tasuvusaeg

aeg, mis näitab, mitme aastaga tulud investeeringult katavad investeerimisprojekti maksumuse

tee

rajatis, mis on ette nähtud inimeste, sõidukite või loomade liikumiseks või liiklemiseks. Tee osaks loetakse tunnel, sild, viadukt ja muud liiklemiseks kasutatavad ning tee toimimiseks vajalikud rajatised

teeregister

teede kohta vajalike andmete töötlemiseks ja avalikustamiseks peetav register

teeservituut

annab vastavalt liigile õiguse käia, sõita (jalgrattaga, autoga), ajada karja jne läbi teeniva kinnisasja

tegevuskulud

kinnisvara kasutamise ja korrashoiuga seonduvad perioodilised kulud, mis on seotud vara tulupotentsiaali hoidmisega, kuid mitte selle tõstmisega

tegutseva ettevõtte väärtus

väärtus, mis on tekkinud ettevõtte tõestatud äritegevusest

tehingute andmebaas

maa korralise ja erakorralise hindamise läbiviimiseks ning maa väärtust kajastavate andmete töötlemiseks moodustatud andmebaas, mis sisaldab andmeid kinnisasja võõrandamistehingute kohta

teisaldatav sein

mittekandvad seinad, mis moodustavad või eraldavad ruume ning millede teisaldamine on võimalik ruumi (sh viimistlust) oluliselt kahjustamata. Teisaldatavad seinad on üldjuhul siseseinad ning on konstruktsiooni tüübilt alati mittekandvad seinad

tessatin

vt tiin

tiin

vana pindalaühik; 1 tiin on 2400 ruutsülda või 6 tallinna vakamaad (1,0925 hektarit); tuntud ka kui tessatin ehk dessatiin (vene keeles ????????)

toeservituut

annab õiguse toetada oma ehitist või seadeldist naabri ehitisele või seadeldisele ja nõuda, et naaber toeks olevat objekti korras hoiaks (korrashoid reeglina õigustatud isiku kulul)

tootmismaa

tootmiseesmärgil kasutatav maa, mille moodustab tootmis- ja tööstusehitiste alune ja neid ehitisi teenindav maa

transpordimaa

liiklemiseks ja transpordiks kasutatav maa koos ohutuse tagamiseks ja selle maa korrashoiuks vajalike ehitiste aluse ning neid ehitisi teenindava maaga

tugev turg

turg, mis kajastab suurt nõudlust ja tõusvaid hindu või suurt tehingute hulka

tulu

aruandeperioodi sissetulekud, millega kaasneb varade suurenemine või kohustuste vähenemine ja mis suurendavad raamatupidamiskohustuslase omakapitali, välja arvatud omanike tehtud sissemaksed omakapitali

tulude ja kulude aruanne

vt kasumiaruanne

tulumäär

suhtarv, mis iseloomustab ühe aasta tulu suhet vara väärtusesse; tulumäär on üldmõiste, mis omandab konkreetse sisu sõltuvalt sellest, missugust tulu ja vara väärtust iseloomustavat näitajat kasutatakse selle arvutamisel

turbatööstusmaa

turba kaevandamiseks ja töötlemiseks kasutatav maa

turu-uuring

makromajanduslik analüüs, mille abil uuritakse pakkumise ja nõudluse üldisi turutingimusi, hinnakujundust või nõudluse demograafiat seoses konkreetse ala või varaliigiga; turu-uuring võib hõlmata ehitus- ja neelduvussuundumuste analüüse

turupiirkond

konkreetse kinnisvarakategooria turg ehk ala, kus alternatiivsed sarnased varad tulemuslikult konkureerivad hinnatava varaga võimalike ostjate ja kasutajate meeltes

turusegment

turu osa, mis kajastab teatud hulga ostjate ja müüjate eelistusi

turustatavuse uuring

mikromajanduslik uuring, mille kaudu uuritakse vara või varaklassi turustatavust, keskendudes tavaliselt turusegmentidele, kus vara tõenäoliselt tekitab nõudlust

täielik puhasrent

rent, mille puhul rentnik vastutab hoone korrasoleku ja remondi eest, lepinguline renditasu ei sisalda mingeid tegevuskulusid ega jooksvaid kapitalikulusid ning on täielik puhasrent (net absolute rent) sisaldades vaid investeeritud kapitalu kulusust

tänav

linnas, alevis või alevikus paiknev tee

töökoht

töökoht on piiritletud või piiritlemata ala hoones, mis on ette nähtud ühele töötajale tööülesannete sooritamiseks ning töövahendite paigutamiseks

vahelagi

hoone horisontaalne kandekonstruktsioon, mis jaotab hoone korrusteks; vahelae alumine pind on antud korruse lagi, selle pealmine pind on järgmise korruse põrand (katuslae puhul hoone katus)

vakants

vabad rendile antavad pinnad

vakantsimäär

vabade pindade osatähtsus kogu rendipinnast, väljendatuna protsentides; vakantsimäära ledimisel lähtutakse pinnanäitajatest või rendilaekumistest

valdus

tegelik võim asja üle, st õigus vallata ja kasutada, aga mitte käsutada

vallasasi

asi, mis ei ole kinnisasi

vannutatud maamõõtja

Eestis 1920-ndatel kuni 1930-ndatel aastatel tegustenud eraõiguslikel alustel tegutsenud maamõõtja

vara

isikule kuuluvate rahaliselt hinnatavate õiguste ja kohustuste kogum

vara hindaja

asjatundja, kes tegeleb majanduse selle eriharuga, mis on seotud vara hindamisega, sh kinnisvara hindamisega

varaline kahju

rahaliselt hinnatavate ja seadusega kaitstavate hüvede hävinemine või vähenemine

varud

varad, mida hoitakse müügiks tavapärase äritegevuse käigus või mida parajasti toodetakse müügiks tavapärase äritegevuse käigus samuti ka materjalid või tarvikud, mida tarbitakse tootmisprotsessis või teenuste osutamisel

veejuhtimisservituut

annab õiguse juhtida oma kinniasjale vett allikast või muust võõrast veekogust läbi võõra kinniasja

veekogude maa

loodusliku või tehisveekogu või selle osa alune maa

veevõtu- ja karjajootmisservituut

annab õiguse võtta võõrast veekogust vett oma kinnisasja tarbeks ja joota oma loomi võõrast veekogust ning kasutada vastavalt jalg- ja karjateed

vili

asjast loodusjõul või inimese kaasabil tulenevad saadused, samuti tulu, mida asi annab õigussuhte tõttu

võlakiri

võlainstrument, mis on emiteeritud rohkem kui üheks aastaks laenukapitali hankimiseks

võrdluselement

vara hindamisel vara või tehingut iseloomustav näitaja, mida kasutatakse kohandamisel ja mille valikul lähtutakse selle olulisusest vara väärtuse kujunemisel

võrdlusühik

ühik, mille abil kohandamise võtteid kasutades leitakse vara väärtus võrdlusmeetodil; tavaliselt on võrdlusühikuks ühik, mida kasutatakse turul kauplemisel silmas pidades konkreetse toote, turusegmendi ja -piirkonna eripärasid

väikehoone

kuni 12-ruutmeetrise ehitusaluse pinnaga ühekordne keldrita hoone, mida ei kasutata elamiseks ja millel ei ole tehnilisi või avalikke funktsioone

välissein

seinad, mis eraldavad siseruume väliskeskkonnast. Välisseinad võivad konstruktsiooni tüübilt olla kandvad või mittekandvad seinad

väljavaateservituut

annab õiguse keelata naaberkinnisasjal kõike, mis takistab või oluliselt piirab servituudiga tagatud väljavaadet

väärtuse kuupäev

kuupäev, mille seisuga hindamistulemus (väärtus) on esitatud

ühine omand

kaasomand: mõttelistes osades; ühisomand: kindlaksmääramata osades; ühisomandile kohaldatakse kaasomandi kohta käivaid sätteid, kui ühisomandit sätestavas seaduses ei ole sätestatud teisiti

ühiskasutuses ruum

ruum, mis on vajalik kahele või enamale hoone kasutusotstarbele või kasutajale

ühisomand

omand, mis kuulub mitmele isikule kindlaksmääramata osades. Tavaliselt abielu jooksul abikaasade poolt soetatud ühine vara

üldplaneering

planeering, mille eesmärgiks on kogu valla või linna territooriumi või selle osa ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine

üleehitamine

turusituatsiooni iseloomustav olukord, mil mingis piirkonnas tekib ülepakkumine, mis on tingitud asjaolust, et turg ei toeta sedavõrd ulatuslikku ehitustegevust

üleriigiline planeering

kogu riigi territooriumi ja majandusvööndi kohta koostatav planeering

ülevaatuse kuupäev

kuupäev, millal teostati hinnatava vara ülevaatus

ümberhinnatud väärtus

võrdne õiglase väärtusega ümberhindamise kuupäeval, millest on lahutatud akumuleeritud kulum ja väärtuse langusest tingitud kahjum

üürileping

leping, millega üks isik (üürileandja) kohustub andma teisele isikule (üürnikule) kasutamiseks asja ja üürnik kohustub maksma üürileandjale selle eest tasu (üüri)

ärimaa

ärilisel eesmärgil kasutatav maa, mille moodustab äri-, büroo- või teenindusotstarbeliste ehitiste alune ja neid ehitisi teenindav maa

äriruum

majandus- või kutsetegevuses kasutatav ruum

ökodukt

vt rohesild